17

Pomagając pomagającym: TPB osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia psychicznego

Допомога помічнику: КПТ для осіб, які працюють у сфері психічного здоров’я

Helping the helper: CBT for treating mental health proffessionals

Intruzywne wspomnienia traumy

Нав’язливі спогади про травму

Intrusive memories after trauma

W obliczu katastrofy: rola lęku, zamartwiania się i ruminacji

Перед обличчям катастрофи: роль страху, тривоги та роздумів

Facing catastrophe: the role of anxiety, worry, and rumination

Praca z dzieckiem po doświadczeniu traumy

Робота з дитиною, яка зазнала травм

Working with a child exposed to trauma

Emocje w obliczu niebezpieczeństwa

Емоції під час тривоги

Emotions during the time of terror

Terapia interpersonalna depresji i traumy

Міжособистісна терапія депресії та травми

Interpersonal psychotherapy for depression and trauma

11

Co sprawia, że osoby udzielające pomocy mogą być skuteczne?

Що робить ефективними осіб, які надають допомогу?

What makes helpers more effective?

Zamartwianie się i jak sobie z nim poradzić

Worry and how to handle it

Predyktory i strategie zapobiegania chronicznemy PTSD

Предиктори та стратегії профілактики хронічного посттравматичного стресового розладу

Predictors and prevention strategies for chronic PTSD

Pomoc wrażliwa na traumę

Допомога з усвідомленням травми

Trauma informed care

Współczucie i jak pomagać osobom, które dosięgnęła wojna

Співчуття і як допомогти особам, які потрапили на війну

Compassion and how it can help people caught up in war

Program „Umiejętności Wspierające Powrót do Zdrowia Psychicznego”

Українська мова

Skills for Psychological Recovery (SPR) 

Techniki terapii poznawczej w zaburzeniach pourazowych. Rozwijanie umiejętności. cz. I

Техніки когнітивної терапії розладів, викликаних травмою. Формування навичок

The cognitive therapy techniques for trauma related disorders. Skills buliding

Pierwsza pomoc psychologiczna: Wspieranie odporności psychicznej w obliczu wydarzeń traumatycznych

Перша психологічна допомога: Підтримка психічної стійкості в світлі травматичних подій

Psychological First Aid: fostering resilience in the wake of traumatic events

Pierwsza pomoc psychologiczna